Vrátenie tovaru

 
 
Úvod > Vrátenie tovaru
 
 
 

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Predávajúcim na webovom portáli internetového obchodu Robel.sk je RPL, spol. s r.o., Za riekou Nitrou 1490, Partizánske 958 01, IČO: 31 422 284 (ďalej ako „predávajúci“).

Kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu Robel.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne na predajni predávajúceho.

 

Pri doručení prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať bezprostredne pri dodaní spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu). V prípade neúplnej alebo poškodenej zásielky ma kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky.

 

Pri osobnom odbere na prevádzke je kupujúci povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, ma zákazník povinnosť nahlásiť tento fakt predávajúcemu personálu. Neskoršie reklamácie poškodenia tovaru nebudú uznané.

 

 

2. Odstúpenie od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

 

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci vyplní písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z.

 

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je predávajúcemu vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, predávajúci je oprávnený vrátiť kupujúci kúpnu cenu tovaru zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru.

 

 

3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy a spôsob vrátenia tovaru

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho. Tovar musí byť doručený späť na adresu RPL, spol. s r.o., E-SHOP, so sídlom Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).